ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งและประโยชน์สุขให้แก่สังคมและชุมชน และคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมการดูแลรักษาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ของกลุ่มบริษัทซึ่งจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดจนร่วมกันป้องกันและจัดการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พลังงาน น้ำ รวมถึงมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยและจัดการของเสียซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอเสียทางอากาศ หรือของเสียในแหล่งน้ำ และจัดซื้อจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีจิตสำนักต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเฉกเช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทจึงได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ตามกรอบแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อสื่อสารนโยบายและผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกลุ่มบริษัท ผ่านตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) และด้านสังคม (Social)

รายงานความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม