ติดต่อเรา

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ที่อยู่บริษัท

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:  +66(0)2 273 8611-5
แผนที่ google ตรวจสอบเส้นทาง

แบบฟอร์มการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์มการติดต่อ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ :
+66(0)2 273 8611-5 # 1526, 1531
โทรสาร :
+66(0)2 273 8610
อีเมล์:

หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ

แบบฟอร์มติดต่อ
โทรศัพท์ :
+66(0)2 273 8611-5 # 1119
โทรสาร :
+66(0)2 273 8616
อีเมล์:

หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัทฯ

แบบฟอร์มติดต่อ
โทรศัพท์ :
+66(0)2 273 8631, +66(0)2 273 8623 , +66(0)2 273 8637
โทรสาร :
+66(0)2 273 8610
อีเมล์:

หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ

แบบฟอร์มติดต่อ
โทรศัพท์ :
+66(0)2 273 8511-5 ต่อ 1416
โทรสาร :
+66(0)2 273 8516
อีเมล์:

หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายสื่อสารองค์กรตามที่อยู่ของบริษัทฯ

แบบฟอร์มติดต่อ