กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น จ.สิงห์บุรี พร้อมมอบทุนการศึกษา

กลับ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้เป็นประธานนำคณะกรรมการบริษัท และพนักงานในกลุ่มบริษัทบีทีเอส ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยได้รวบรวมเงินของกลุ่มบริษัทบีทีเอส และผู้โดยสารที่มีจิตศรัทธารวมทอดกฐิน ถวายวัดรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 3,000,000 บาท พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน จาก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และโรงเรียนค่ายบางระจัน ทุนละ 1,500 บาท และ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท โดยมี คณะกรรมการ และผู้บริหารกลุ่มบริษัทบีทีเอส ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์, ดร.อาณัติ อาภาภิรม, นายสุจินต์ หวั่งหลี, ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรธนะสิน, นายรังสิน กฤตลักษณ์, นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา, นายไพศาล ธรสารสมบัติ, นายมารุต อรรถไกวัลวที และรองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์ พร้อมผู้บริหารกลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมทอดกฐินสามัคคี และมอบทุนการศึกษา