บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2564

กลับ

นางสาวสิณัฏฐา เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2564 จากการเปิดเผยข้อมูลและผลงานของบริษัทฯ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีนางสาววีรญา ปรียาพันธ์ Director of Sustainability เป็นผู้แทนมอบรางวัล

โดยในปีนี้ สถาบันไทยพัฒน์ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจ จากการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆ ต่อสาธารณะ รวมทั้งสิ้น 105 รางวัล โดยองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 40 แห่ง ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 45 แห่ง และกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 20 แห่ง นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะแล้ว ยังต้องการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลทั้ง 105 แห่ง ในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่ 12.6 ร่วมกัน