บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2563

กลับ

นางสาวมรกต จิรนิธิรัตน์ ผู้จัดการฝ่าย สำนักสื่อสารองค์กร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีนางสาววีรญา ปรียาพันธ์ Director of Sustainability เป็นผู้แทนมอบรางวัล ในงาน "The State of Corporate Sustainability in 2020" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

โดยในปีนี้ สถาบันไทยพัฒน์ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจ จากการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆ ต่อสาธารณะ รวมทั้งสิ้น 96 รางวัล โดยองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 34 แห่ง ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 42 แห่ง และกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 20 แห่ง นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะแล้ว ยังต้องการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลทั้ง 96 แห่ง ในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่ 12.6 ร่วมกัน