บีทีเอส กรุ๊ป เดินหน้าเปิดจองหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Rights Offering) ถึง 7 มิถุนายน 2553

กลับ

บีทีเอส กรุ๊ป เดินหน้าเปิดจองหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Rights Offering) ถึง 7 มิถุนายน 2553

บีทีเอส กรุ๊ป – ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 20,446.4 ล้านหุ้นนั้น นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริษัท เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ว่า

“บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสัดส่วน (Rights Offering) แล้ว โดยมีกำหนดการรับจองซื้อหุ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2553 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้กับผู้ที่มีสิทธิจองซื้อแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์ของบริษัท www.btsgroup.co.th หรือสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายที่ 0.63 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นใหม่ต่อ 7 หุ้นเก่า โดยให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถจองซื้อเกินสิทธิของผู้ถือหุ้นได้ และหากมีหุ้นคงเหลือ ก็จะนำไปเสนอขายให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งหากหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 20,446.4 ล้านหุ้นดังกล่าวได้รับการจองซื้อครบทั้งจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินเพิ่มทุนประมาณ 12,881.3 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า ให้กับผู้ที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทุกๆ 4 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี เริ่มใช้สิทธิได้ในปีที่ 2 ที่ราคา 0.70 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ภายในเดือนตุลาคม 2553

นอกจากนี้ในวันเดียวกันนั้น (1 มิถุนายน 2553) บริษัทฯ และบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”) ยังได้แจ้งผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดย บีทีเอสซี มีรายได้รวม (ไม่นับรวมรายได้พิเศษคือ กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินชดเชยค่าความเสียหาย) เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 11 โดยเพิ่มขึ้นเป็น 4,913.8 ล้านบาท จาก 4,411.9 ล้านบาท ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส หลังการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลมซึ่งข้ามไปฝั่งธน และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจบริหารพื้นที่โฆษณา และร้านค้า ของบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด