ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ( “บีทีเอสกรุ๊ปฯ”) เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านอย่างละเอียด การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

โดยดุลยพินิจของบีทีเอสกรุ๊ปฯ บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ในเวลาใดๆ และเป็นครั้งคราวได้ และบีทีเอสจีสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใด โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น บีทีเอสกรุ๊ปฯ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ในบรรดาข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพ/เสียงวีดีโอ และเนื้อหาอื่นใด ตลอดจนสื่อประเภทอื่น ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งห้ามไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ จำหน่ายถ่ายโอนซึ่งข้อมูล ทำซ้ำเพื่อการอื่นนอกจากการทำซ้ำเพื่อการเรียกดู

นโยบายการรักษาความลับ

บีทีเอสกรุ๊ปฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อาทิ ชื่อ ที่อยู่และอีเมล์ ที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ เมื่อมีการลงทะเบียนสมาชิก หรือสมัครใช้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ บีทีเอสกรุ๊ปฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นใดๆ ในกิจการของบีทีเอสกรุ๊ปฯ และบริษัทในเครือ

ข้อจำกัดความรับผิด

บีทีเอสกรุ๊ปฯ นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูล และตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้บีทีเอสกรุ๊ปฯ จะได้มาหรือนำมาจากแหล่งที่บีทีเอสกรุ๊ปฯ เห็นว่าเชื่อถือได้ บีทีเอสกรุ๊ปฯ ก็ไม่สามารถและไม่รับประกันในความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ หรือสาระของข้อมูลใดๆ รวมทั้งความเป็นไปได้ในทางการค้า การไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด

บีทีเอสกรุ๊ปฯ บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของบีทีเอสกรุ๊ปฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายสืบเนื่อง หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ หรือจากข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยบุคคลใดๆ แม้ว่าบีทีเอสกรุ๊ปฯ หรือตัวแทน จะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ตาม

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม โดยบีทีเอสกรุ๊ปฯ มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่าบีทีเอสกรุ๊ปฯ ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น

การชดใช้ความเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้บีทีเอสกรุ๊ปฯ บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของบีทีเอสกรุ๊ปฯ ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการทวงถามใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย อันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของผู้ใช้บริการ หรือการที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ