ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH

นายกวิน กาญจนพาสน์

ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ บีทีเอส กรุ๊ปและผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH นายกวินเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการผสมผสานความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการเข้ากับการควบรวมกิจการขององค์กรและทักษะในการบริหารคนเพื่อสร้างองค์กรและธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับระบบขนส่งมวลชนทางรางผ่านรายได้จากการโฆษณา ทั้งหมดนี้เป็นการวางรากฐานให้กับบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ ซึ่งเป็นผู้นำตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าบนแพลตฟอร์มโฆษณา การชำระเงิน และโลจิสติกส์

นอกจากนี้ นายกวินยังเป็นผู้นำในการเข้าซื้อกิจการที่มีความหลากหลายในแต่ละด้านเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์แบบบูรณาการของวีจีไอ ปัจจุบัน วีจีไอ มุ่งเน้นในการปลดล็อกมูลค่าที่ได้มาจากการเข้าซื้อกิจการเหล่านี้เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

จากการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท นายกวิน ในนามของผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH ยังคงขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยการนำเสนอโซลูชั่นส์ MATCH ภายใต้แนวคิด 'Sharing Economy' ที่ไม่เหมือนใคร โดยการแบ่งปันการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าบนเครือข่าย MOVE และการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าในวงกว้างและข้อมูลเฉพาะบุคคลบนเครือข่าย MIX ให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของกลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการผนึกกำลังในการทำธุรกิจร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด