ผู้บริหาร

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • คณิตศาสตรบัณฑิต University of Waterloo ประเทศแคนาดา
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MIX บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. วีจีไอ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. วีจีไอ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. วีจีไอ
2560 - 2561 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. วีจีไอ
2562 - 2563 กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทอื่น

เม.ย.2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท แคช
มี.ค.2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาร์บี เซอร์วิสเซส
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
2558 – 2560 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
เม.ย.2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
2559 – มี.ค.2564 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท-ไลน์ เพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท แคร์
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิทเพย์ ซิสเทม
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท รีวอร์ดส
2562 – 2563 กรรมการ บจ. วีจีไอ เอนี่มายด์ เทคโนโลยี