คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธา

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 สิงหาคม 2543

อายุ 88 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี เทียบเท่าปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 88,985 (0.001%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ  บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ร้อกเวิธ
2542 - 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

บริษัทอื่น

2552 - 2553 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

องค์กรอื่น

2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการวิชาการ รายสาขา คณะที่ 22 ทันตภัณฑ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2552 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาหักค่าใช้จ่ายเกินจริงของหน่วยบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต
2547 - ปัจจุบัน ประธาน โครงการวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมยาสูบ
2559 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
2559 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2556 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
2550 - ปัจจุบัน กรรมการตัดสินรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
2557-2559 อนุกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2556-2559 กรรมการ ทันตแพทยสภา
2558 ประธานกรรมการตัดสินรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ทันตแพทยสภา
2556-2558 นายกสมาคม ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
2547-2558 ประธานกรรมการ มูลนิธิทันตสาธารณสุข