คณะกรรมการบริษัท

นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่

กรรมการอิสระ

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กรกฎาคม 2553

อายุ 73 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Science in Operational Research and Management, Imperial College, University of London, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • Bachelor of Science (Mathematics), Chelsea College, University of London, ประเทศสหราชอาณาจักร

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-

บริษัทอื่น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ CK Asset Holdings Limited
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Skyworth Digital Holdings Limited
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ New World Department Store China Limited
2540 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร Worldsec Limited
2539 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ CK Infrastructure Holdings Limited
2552 - 2562 กรรมการอิสระ Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited
2551 - 2562 กรรมการอิสระ CNNC International Limited
2549 - 2562 กรรมการอิสระ Greenland Hong Kong Holdings Limited
2543 - 2562 กรรมการอิสระ TOM Group Limited