คณะกรรมการบริษัท

นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่

กรรมการอิสระ

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กรกฎาคม 2553

อายุ 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Science in Operational Research and Management, Imperial College, University of London, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • Bachelor of Science (Mathematics), Chelsea College, University of London, ประเทศสหราชอาณาจักร

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-

บริษัทอื่น

2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ CK Asset Holdings Limited
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Skyworth Digital Holdings Limited
2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ New World Department Store China Limited
2540-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร Worldsec Limited
2539-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ CK Infrastructure Holdings Limited
2558 กรรมการอิสระ CK Hutchison Holdings Limited
2552-2562 กรรมการอิสระ Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited
2551-2562 กรรมการอิสระ CNNC International Limited
2549-2562 กรรมการอิสระ Greenland Hong Kong Holdings Limited
2543-2562 กรรมการอิสระ TOM Group Limited
2547-2558 กรรมการอิสระ Cheung Kong (Holdings) Limited
2553-2558 กรรมการอิสระ Kirin Group Holdings Limited

องค์กรอื่น

2552-2558 Member Securities and Futures Appeals Tribunal, Hong Kong
2552-2558 Member Advisory Committee of the Securities and Futures Commission, Hong Kong