ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8

Symbol BTS-W8
ประเภทหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่เริ่มซื้อขาย 1 ธันวาคม 2564
หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญ BTS
ราคาล่าสุด 0.33 บาท
ปรับปรุงเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2565 15:01
อัตราส่วนการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ 14.90 บาทต่อหุ้น
จำนวนหลักทรัพย์ที่ออก ไม่เกิน 2,633,631,940 หน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 22 พฤศจิกายน 2564
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 พฤศจิกายน 2569
วันกำหนดการใช้สิทธิ วันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0221056B05
ต่างด้าว -
NVDR TH0221056BR3
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9999
Website: https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html
เอกสาร ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (BTS-W8)
การใช้สิทธิครั้งที่ 3
วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด(มหาชน) ครั้งที่ 8 (BTS-W8) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 3
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (BTS-W8)
ใบนำฝากพิเศษ (Bill Payment Form) สำหรับการชำระเงินในการใช้สิทธิผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)