ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7

ตัวย่อ BTS-W7
ประเภทหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่เริ่มซื้อขาย 17 พฤศจิกายน 2564
หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญ BTS
ราคาล่าสุด 0.38 บาท
ปรับปรุงเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2565 14:29
อัตราส่วนการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ 11.90 บาทต่อหุ้น
จำนวนหลักทรัพย์ที่ออก 1,316,263,287 หน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 8 พฤศจิกายน 2564
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 7 พฤศจิกายน 2567
วันกำหนดการใช้สิทธิ วันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0221054B07
ต่างด้าว -
NVDR TH0221054BR8
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9999
Website: https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html
เอกสาร ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (BTS-W7)
การใช้สิทธิครั้งที่ 3
วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด(มหาชน) ครั้งที่ 7 (BTS-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 3
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (BTS-W7)
ใบนำฝากพิเศษ (Bill Payment Form) สำหรับการชำระเงินในการใช้สิทธิผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)