รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างปี 2561/62 และ ปี 2562/63

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (BTS) เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
BTS-W5
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)
    31 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   17 ก.พ. 2563 31 มี.ค. 2563  
1. นายคีรี กาญจนพาสน์ 3,894,175,852 4,207,452,252 313,276,400 420,745,225 420,745,225 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
2. ดร.อาณัติ อาภาภิรม 0 0 - 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา 5,552,627 5,552,627 - 555,262 555,262 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
4. นายกวิน กาญจนพาสน์ 602,459,295 602,705,195 245,900 60,270,518 60,270,518 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
5. นายรังสิน กฤตลักษณ์ 0 0 - 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
6. นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) 3,200,000 3,200,000 - 320,000 320,000 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
7. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธา 80,000 88,985 8,985 8,898 8,898 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
8. นายสุจินต์ หวั่งหลี 4,417,166 4,913,360 496,194 491,336 491,336 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,262,857 3,262,857 - 326,285 326,285 -
9. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน 360,000 360,000 - 36,000 36,000 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
10. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) 0 0 - 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
11. ดร.การุญ จันทรางศ 0 0 - 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
12. นางพิจิตรา มหาพล 200,000 200,000 - 20,000 20,000 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 300,000 300,000 - 30,000 30,000 -
13. นายไพศาล ธรสารสมบัต 0* 0 - 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 89,800* 125,900 36,100 8,980 8,980 -
14. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน 621,158 821,158 200,000 82,115 82,115 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 17,000 17,000 - 1,700 1,700 -
15. นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross) 893,281 1,192,573 299,292 119,257 119,257 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
16. นางดวงกมล ชัยชนะขจร 824,201 957,534 133,333 95,753 95,753 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
17. นางสาวชวดี รุ่งเรือง 567,772 701,105 133,333 70,110 70,110 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -

* หมายเหตุ : จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)