รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างปี 2564/65 และ ปี 2565/66

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (BTS) เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)
    31 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2566  
1. นายคีรี กาญจนพาสน์ 4,262,575,652 4,266,575,652 4,000,000
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0
2. ดร.อาณัติ อาภาภิรม 0 0 0
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0
3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา 5,552,627 5,552,627 0
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0
4. นายกวิน กาญจนพาสน์ 604,475,395 604,757,095 281,700
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0
5. นายรังสิน กฤตลักษณ์ 0 0 0
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0
6. นายคง ชิ เคือง
(Mr. Kong Chi Keung)
3,200,000 3,200,000 0
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0
7. นายสุจินต์ หวั่งหลี 4,913,360 4,913,360 0
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,262,857 3,262,857 0
8. ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรธนะสิน 360,000 360,000 0
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0
9. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) 0 0 0
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0
10. ดร.การุญ จันทรางศุ 0 0 0
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0
11. นางพิจิตรา มหาพล 200,000 200,000 0
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 300,000 300,000 0
12. นายไพศาล ธรสารสมบัติ 0 0 0
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 132,300 125,900 (6,400)
13. นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง (Mr. Lap Shun Nelson Leung) 0 0 0
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0
14. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์* 887,818 887,818 0
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 17,000 17,000 0
15. นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross) 1,359,233 1,425,893 66,660
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0
16. นายสยาม สีวราภรณ์สกุล 0 0 0
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 0

หมายเหตุ: * นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566