รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างปี 2562/63 และ ปี 2563/64

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (BTS) เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)
    31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564  
1. นายคีรี กาญจนพาสน์ 4,207,452,252 4,209,452,252 2,000,000
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
2. ดร.อาณัติ อาภาภิรม 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา 5,552,627 5,552,627 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
4. นายกวิน กาญจนพาสน์ 602,705,195 602,934,595 229,400
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
5. นายรังสิน กฤตลักษณ์ 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
6. นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) 3,200,000 3,200,000 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
7. นายสุจินต์ หวั่งหลี 4,913,360 4,913,360 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,262,857 3,262,857 -
8. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน 360,000 360,000 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
9. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
10. ดร.การุญ จันทรางศุ 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
11. นางพิจิตรา มหาพล 200,000 200,000 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 300,000 300,000 -
12. นายไพศาล ธรสารสมบัติ 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 125,900 125,900 -
13. นายเล็พ ซน เนลสัน เหลียง* (Mr. Lap Shun Nelson Leung) N/A 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A 0 -
14. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ 821,158 887,818 66,660
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 17,000 17,000 -
15. นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross) 1,192,573 1,359,233 166,660
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
16. นายสยาม สีวราภรณ์สกุล* N/A 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A 0 -
17. นางดวงกมล ชัยชนะขจร 957,534 1,074,201 116,667
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -
18. นางสาวชวดี รุ่งเรือง 701,105 817,772 116,667
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -

*นายเล็พ ซน เนลสัน เหลียง (Mr. Lap Shun Nelson Leung) และนายสยาม สีวราภรณ์สกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2564 ตามลำดับ