ช่องทางการร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ กับคณะกรรมการบริษัท ได้โดยตรงผ่านสำนักเลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: +66 (0)2 273 8611-5 ต่อ 1526 หรือ 1531
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
อีเมล์: CompanySecretary@btsgroup.co.th

สำนักตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์: +66 (0)2 273 8611-5 ต่อ 1119
โทรสาร: +66(0)2 273 8616
อีเมล์: InternalAudit@btsgroup.co.th
หรือกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์มการร้องเรียน

คุณยังสามารถแนบไฟล์ .jpg, .jpeg, .doc, .docx และ. pdf สำหรับข้อมูลเพิ่ม (ขนาดไฟล์สูงสุด: 4MB)
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทุกประการ และให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินโครงการ “สายด่วน (Hotline) หนูด่วนชวนชี้ช่อง” เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอกองค์กรเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน

โครงการหนูด่วนชวนชี้ช่อง

โทรศัพท์: 1 800 292 777 หรือ +66(0)2 677 2800
อีเมล์: tell@thailand-ethicsline.com