จุดมุ่งหมายของเรา

วิสัยทัศน์

การให้บริการแก่ชุมชนด้วยโซลูชั่นส์ที่ยั่งยืนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างสรรค์การให้บริการที่มีคุณภาพต่อชุมชนของเราด้วยแนวทางที่ยั่งยืน

ค่านิยม

การส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า

ความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยืนยาว ซึ่งการที่จะสำเร็จได้ ต้องเกิดจากการรับฟัง เข้าใจ และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ เราเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบ โปร่งใส และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

การสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้น

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของผลประกอบการ และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนอื่นที่มีความเสี่ยงคล้ายกันแก่ผู้ถือหุ้นของเรา

การสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

ฐานลูกค้าและมูลค่าของผู้ถือหุ้นจะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการดำเนินธุรกิจในแนวทางปฏิบัติที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง

การพัฒนาชุมชน

เราเป็นส่วนสำคัญของชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เรานำเสนอโซลูชันส์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งมีส่วนช่วยทำให้ลูกค้ามีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน เราสนับสนุนรายได้และทรัพยากรต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นในเรื่องการศึกษาและสวัสดิการของเด็ก รวมทั้งส่งเสริมในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัว

กลยุทธ์

บีทีเอส กรุ๊ป ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ “กลยุทธ์เชิงนวัตกรรม – กลยุทธ์ 3M ที่ประกอบไปด้วย MOVE, MIX และ MATCH” โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่าย MOVE และ MIX ที่บริษัทฯ ริเริ่มมาตั้งแต่แรกและถือครองกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

บีทีเอส กรุ๊ป เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ ภายใต้แนวคิดการแบ่งปันการเข้าถึงแพลตฟอร์มของหน่วยธุรกิจ MATCH ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการแบ่งปันการเข้าถึงในเครือข่าย MOVE (การเข้าถึงผู้โดยสาร) และเครือข่าย MIX (การเข้าถึงกลุ่มผู้เป้าหมายที่กว้างและตรงจุด) แก่พันธมิตรทางธุรกิจ

เครือข่าย MOVE เป็นแนวคิดที่เราบุกเบิกในด้านการเดินทาง เรามุ่งมั่นในการให้บริการการเดินทางรูปแบบ door-to-door solutions เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย (UNSDG) ข้อ 13 ว่าด้วยการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

เครือข่าย MIX ของเราได้ก้าวไปไกลอีกขั้น นอกเหนือจากการเป็นเพียงผู้นำในการให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน สู่การเป็นผู้ให้บริการ O2O โซลูชั่นส์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงินและธุรกิจโลจิสติกส์ รวมถึงการผสมผสานการใช้ฐานข้อมูลที่ชาญฉลาด (smart DATA) เพื่อเพิ่มประสิทธิของข้อมูลในเชิงลึกและเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ