แผนผังโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

      • ผู้บริหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์