แผนผังโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

      • ผู้บริหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์