แผนผังโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

    • ผู้บริหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์