บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัล DRIVE AWARD 2019 Environment and Sustainability

กลับ

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ (ขวา) ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัล DRIVE AWARD 2019 Environment and Sustainability กลุ่มธุรกิจบริการ (Services) ในฐานะที่บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นองค์กรที่มีนวตกรรม มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ มีการสร้าง INNOVATION ที่ผลักดันให้เกิดนวตกรรมใหม่ๆ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน ช่วยผลักดันเศรษฐกิจก้าวไปข้างหน้า สร้างความเป็นมาตรฐานของไทยขึ้นมา และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมี ดร.วิเลิศ ภูริวัชร (กลาง) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (ซ้าย) นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัลมอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย