บีทีเอส คว้ารางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand 2019 หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

กลับ

ดร. อาณัติ อาภาภิรม กรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ BTS รับรางวัลเกียรติยศ “Thailand ‘s Top Corporate Brand 2019” จาก ศาสตราจารย์ ดร.บัญฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019” ในฐานะที่ BTS เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กร 49.51 ล้านบาท จากผลการวิจัยโดยวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรอย่างเป็นระบบของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สะท้อนถึงการสร้างแบรนด์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก