กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้ประกาศนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่ 4 กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้นำไปปฏิบัติ โดยอาศัยประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และยึดหลักการดำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างผลตอบแทนด้านการลงทุนในระยะยาว ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

นโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

นโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวคิด "ซิตี้ โซลูชั่นส์" เพื่อการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอสให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

แนวคิด "ซิตี้ โซลูชั่นส์"

คือกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งผสานพลังและศักยภาพของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ลงตัว และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้นำแนวคิดนี้มาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม"


กลยุทธ์ความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ภายใต้แนวคิด "ซิตี้ โซลูชั่นส์"

กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท โดยมุ่งผสานพลังและศักยภาพของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ (Synergy across Our Business) โดยมีธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทบีทีเอส และเป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการที่ลงตัว และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองตามแนวคิด "ซิตี้ โซลูชั่นส์"

ปัจจุบัน ระบบขนส่งมวลชนได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า นอกจากจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้นสู่ความเป็นสากลแล้ว ยังได้ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร และลดการใช้พลังงานในการสัญจรของประเทศในภาพรวมได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ระบบขนส่งมวลชนยังนับเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดแนวการขยายตัวของเมือง และเป็นตัวจักรสำคัญที่จะเชื่อมโยงเมืองชั้นนอกเข้าสู่ตัวเมืองชั้นใน โดยใช้เวลาในการเดินทางที่สั้นลง

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมกันสร้างรูปแบบของเมืองในอนาคต เพื่อวิถีชีวิตที่สมดุลย์และกลมกลืน การขยายตัวและการจัดระเบียบของเมืองจะช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับชุมชนเมือง และความเป็นระเบียบนี้เองจะช่วยเป็นปัจจัยรากฐานให้กับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทั้ง 4 ธุรกิจหลัก ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณา อสังหาริมทรัพย์ และบริการ ร่วมกันดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และครอบคลุมในทุกๆ ด้านตามความเหมาะสม ความชำนาญเฉพาะทาง และสอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภท มุ่งเน้นขยายการลงทุนและเติบโตในพื้นที่ที่แต่ละธุรกิจมีความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง โดยจะต้องยึดหลักการดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงสังคมและชุมชน และยึดมั่นในการรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Sustainability Contact

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66(0)2 273 8611 ต่อ. 1515
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
อีเมล์: sustainability@btsgroup.co.th