นโยบายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้ประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่ 4 กลุ่มธุรกิจได้นำไปปฏิบัติ

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยได้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม 7 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1) หน่วยงานภาครัฐ 2) ชุมชนและสังคม 3) ผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมทุน 4) ลูกค้า 5) คู่ค้าผู้รับเหมา 6) พนักงาน และ 7) ภาคประชาสังคม ซึ่งกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้กำหนดแนวทางและความถี่ในการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการ เพื่อรับทราบถึงความคาดหวังตลอดจนนำข้อคิดเห็นที่ได้จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

เอกสาร

สิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยในปี 2562/63 กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลที่สำคัญ ได้แก่ The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, The International Bill of Human Rights, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) และ The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work เพื่อบริหารความแตกต่างหลากหลาย เช่น เพศ อายุ การศึกษา สัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สิทธิความเป็นพลเมือง โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมตามตามที่ระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right Risk Assessment and Due Diligence) เพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงานและหาแนวทางในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถปฏิบัติตามกระบวนการจัดการในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น

เอกสาร

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่นเดียวกับการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการบริหารห่วงโซ่อุปทานด้วยหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทบีทีเอสทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ผ่านห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทบีทีเอสอีกด้วย

เอกสาร

กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในฐานะองค์กรภาคประชาชนอันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมเพราะสภาพความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมต่างมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินของธุรกิจ ดังนั้นการสร้างรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งและยั่งยืนจึงจำเป็นจะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ (Public Health) การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ (Environment and Ecosystem) ที่ไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง แต่ยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทบีทีเอสมีส่วนร่วม และรับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

Priorities การส่งเสริมสุขภาพ การศึกษาที่มีคุณภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
SDGs
เป้าหมาย
 • ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และบริการทางการแพทย์ให้ชุมชน
 • สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาเยาวชนไทยไปสู่การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงสามารถสร้างผลงานติดอันดับ 1-10 ของโลกในการจัดอันดับ World Ranking
 • สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคให้แก่โรงเรียน เปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนในชนบท
 • ส่งเสริมความรู้เรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
 • สนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรม
 • โครงการคลินิกลอยฟ้า
 • โครงการหนูด่วนชวนกินเจ
 • สนับสนับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
 • สนับสนุนนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยจากสโมสรแบดมินตัน MCP
 • โครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ
 • โครงการรวมพลัง รักษ์โลก รักเรา คัดแยกขยะและลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง
 • โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายงานความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส