นโยบายที่เกี่ยวข้องและการเปิดเผยข้อมูล ESG

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบีทีเอส กรุ๊ป ‘ในการให้บริการแก่ชุมชนด้วยโซลูชั่นส์ที่ยั่งยืนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน’ เราจึงประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่ 3 กลุ่มธุรกิจของเรา MOVE, MIX และ MATCH ได้นำไปใช้และปฏิบัติ

นโยบายด้านความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสเชื่อว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของเราสามารถใช้เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง โดยใช้หลักการของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มบีทีเอส นโยบายการดำเนินธุรกิจความยั่งยืนกำหนดความมุ่งมั่นและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทตามหลักการของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนผลกระทบเชิงบวกด้าน ESG ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

เอกสาร

ในปี 2563/64 กลุ่มบริษัทมีความคืบหน้าในการกำหนดและประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จากนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น ได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอสให้มีการคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ขององค์กรต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา ซึ่งนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมนี้ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ค้าและผู้รับเหมา รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ด้วยการเคารพสิทธิ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากบริษัท ผู้ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่ม และผู้ที่สนใจในธุรกิจของเรา กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้กำหนด ระบุ และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 ประเภทของบุคคลและหน่วยงาน กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้กำหนดวิธีการเฉพาะสำหรับการมีส่วนร่วมและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้เพื่อรับทราบ เข้าใจ และปรับความเหมาะสมกับความสนใจและความคาดหวัง ตลอดจนใช้คำติชมสำหรับกระบวนการตัดสินใจของเราและในการดำเนินงานของเรา

เอกสาร

สิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยในปี 2562/63 กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลที่สำคัญ ได้แก่ The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, The International Bill of Human Rights, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) และ The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work เพื่อบริหารความแตกต่างหลากหลาย เช่น เพศ อายุ การศึกษา สัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สิทธิความเป็นพลเมือง โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมตามตามที่ระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right Risk Assessment and Due Diligence) เพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงานและหาแนวทางในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถปฏิบัติตามกระบวนการจัดการในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น

เอกสาร

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่นเดียวกับการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการบริหารห่วงโซ่อุปทานด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทบีทีเอสทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ผ่านห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทบีทีเอสอีกด้วย

เอกสาร

ที่ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เราส่งเสริมวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า เราเชื่อว่าองค์กรที่สามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนั้นมักขับเคลื่อนจากวัฒนธรรมการหลอมรวมเป็นหนึ่งและพนักงานที่มีความหลากหลาย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างทีมคุณภาพที่ทุกคนมีความรู้สึกร่วมว่าตนเป็นหนึ่งในนั้น และได้รับโอกาสที่เท่าเทียม รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานที่มีความสามารถของเราได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิของผู้อื่น เพื่ออนาคตของพวกเรา เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม ในปีที่ผ่านมา บีทีเอส กรุ๊ปฯ ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด

เอกสาร

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศมีความสำคัญสำหรับบริษัทฯ ในการตอบสนองความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศในอนาคต และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำผ่านกรอบการทำงานความยั่งยืนแก่ภายนอก กลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้พัฒนาแผนคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ

เอกสาร