หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้พัฒนากรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ไปใช้เพื่อลงทุน หรือชำระคืนหนี้คงค้าง ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการขนส่งที่สะอาด ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุดแรกในประเทศไทยที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ระยะยาวสามารถศึกษาได้ที่ข้อมูลหุ้นกู้ระยะยาว ภายใต้เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบรวมถึงได้รับ Second Party Opinion จาก Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระชั้นนำ โดยได้ให้ความเห็นว่ากรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้มีความน่าเชื่อถือ มีนัยสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล International Capital Market Association (ICMA)’s Green Bond Principles และ ASEAN Green Bond Principles นอกจากนี้ Climate Bonds Initiative ยังได้รับรองหุ้นกู้ของบริษัทว่าเป็นไปตาม Climate Bond Standard อีกด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง