ธุรกิจขนส่งมวลชน

บีทีเอสกรุ๊ปฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ในการรองรับอุปสงค์ที่มากขึ้นในการเดินทางโดยระบบสาธารณะในกรุงเทพมหานคร รองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสนองนโยบายของภาครัฐฯ ที่สนับสนุนให้มีการใช้รถไฟฟ้าแทนรถยนต์ และยังมีส่วนร่วมในแผนระบบขนส่งมวลชนของรัฐบาลที่จะเพิ่มระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครอบคลุม 515 กิโลเมตร ภายในปี พ.ศ. 2572

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ประกอบธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเป็นธุรกิจหลัก โดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บีทีเอสซี ประกอบธุรกิจบริหารรถไฟฟ้าสายหลักและรถโดยสารด่วนพิเศษ (บีอาร์ที) ภายใต้สัมปทานจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อมาได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงในส่วนต่อขยายสายสีเขียวในปัจจุบัน และสายสีทองในอนาคต รวมไปถึงเป็นหนึ่งในผู้รับสัมปทานและเป็นผู้บริหารเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงในโครงการรถไฟฟ้าระบบโมโนเรล (รถไฟฟ้ารางเดี่ยว) สายสีชมพูและสายสีเหลืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ในเดือนเมษายน 2556 บีทีเอสซี ขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจากรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักที่เหลืออยู่ของสัมปทานที่ทำกับ กทม. ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) อย่างไรก็ดี บีทีเอสซี ยังคงเป็นผู้รับสัมปทานสำหรับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ยังเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ที่สุดโดยถือหน่วยลงทุนในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ BTSGIF

95.3 กม.
รวมระยะทางของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย

ในเดือนมีนาคม 2560 บีทีเอสซี ลงนามในสัญญารถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและใต้ (จากหมอชิตไปคูคต และจากแบริ่งไปเคหะฯ ตามลำดับ) ต่อมากลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมลงนามในสัญญารถไฟฟ้าสายสีชมพู (จากแครายไปมีนบุรี) และสายสีเหลือง (จากลาดพร้าวไปสำโรง) ในเดือนมิถุนายน 2560 รวมระยะทางทั้งสิ้น 95.3 กิโลเมตร นับเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 เท่าของระยะทางของบีทีเอสที่เปิดให้บริการในปัจจุบันที่ 53.9 กิโลเมตร เป็น 133.4 กิโลเมตร ภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้า และรายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง