ผู้บริหาร

นางสาวชวดี รุ่งเรือง

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (รุ่น 12) ปี 2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 701,105 (0.005%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-

บริษัทอื่น

-