คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • MBA, Ross School of Business, University of Michigan – Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (รุ่น 7) ปี 2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน (รุ่น 1) ปี 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (The Master), สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ปี 2561

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 904,818 (0.007%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2558 - 2560 กรรมการ บมจ. ยู ซิตี้

บริษัทอื่น

2560 - 2561 กรรมการ บจ. คีย์สโตน แมเนจเม้นท์
2558 - 2560 กรรมการ บจ. หมอชิตแลนด์
2558 - 2560 กรรมการ บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2558 - 2560 กรรมการ บจ. แนเชอรัล พาร์ค วิลล์
2558 - 2560 กรรมการ บจ. แนเชอรัล เรียลเอสเตท
2558 - 2560 กรรมการ บจ. พาร์ค โอเปร่า
2558 - 2560 กรรมการ บจ. ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2558 - 2560 กรรมการ บจ. พาร์ค กูร์เม่ต์

องค์กรอื่น

2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน การทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2563 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2562 - ปัจจุบัน เลขาธิการ ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2558 - 2561 ประธานชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2556 - 2560 กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมและพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีและการเงิน สำหรับปี 2563

หลักสูตร / โครงการ จำนวนชั่วโมง
วิทยากร: Thai BMA "Sustainability Bond Forum" 1
วิทยากร: CFO ชวนคุย 1
วิทยากร:CBI webinar : "Financing Options for Sustainable Transport Infrastructure" 1
วิทยากร: หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” (PEP) รุ่นที่ 10 กรณีศึกษา: การจัดทำกองทุนโครงสร้างพี้นฐาน 3
วิทยากร: หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” (PEP) รุ่นที่ 11 กรณีศึกษา: การจัดทำกองทุนโครงสร้างพี้นฐาน 3