คณะกรรมการบริหาร

ดร.อาณัติ อาภาภิรม

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 พฤษภาคม 2541

อายุ 83 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ววิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Colorado State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอ ไอ ที)
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-

บริษัทอื่น

2558 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2552 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แลนด์