ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6

ตัวย่อ BTS-W6
ประเภทหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่เริ่มซื้อขาย 15 กันยายน 2564
หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญ BTS
ราคาล่าสุด 0.19 บาท
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2565 16:36
อัตราส่วนการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ 9.90 บาทต่อหุ้น
จำนวนหลักทรัพย์ที่ออก 658,125,937 หน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 6 กันยายน 2564
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 กันยายน 2565
วันกำหนดการใช้สิทธิ วันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0221052903
ต่างด้าว -
NVDR TH02210529R6
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9999
Website: https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html
เอกสาร ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6)
การใช้สิทธิครั้งที่ 3
วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด(มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 3
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6)
ใบนำฝากพิเศษ (Bill Payment Form) สำหรับการชำระเงินในการใช้สิทธิผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)