ห้องข่าว

ประจำปี

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายงานการลดสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทย่อย

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: BTS-W3 เริ่มซื้อขาย 18 พฤศจิกายน 2556

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ครั้งสุดท้าย

แบบรายงานผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

แบบรายงานผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5)

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 56/57

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

แจ้งเตือนข่าวการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ครั้งสุดท้าย ได้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557

แจ้งเตือนข่าวการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ครั้งสุดท้าย

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่และบริษัทร่วมใหม่

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

15 ต.ค.56 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BTS-W2

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 9 ตุลาคม 2556

รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA (การใช้สิทธิครั้งแรก)

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ตุลาคม 2556

รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 (การใช้สิทธิครั้งที่ 4)

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: BTS-W2

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ครั้งสุดท้าย

แจ้งเตือนข่าวการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 (การใช้สิทธิครั้งที่ 4)

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญ

ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และเรียกประชุม EGM 1/2556

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 56/57 (แก้ไขหน้า6)

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ชี้แจงข่าวเรื่องการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ PT Jakarta Monorail