ห้องข่าว

ประจำปี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวนดัชนี SET50 และดัชนี SET100 เริ่มใช้ 1 ม.ค. 54

แจ้งข่าวการลงนามในสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายอ่อนนุช-แบริ่ง ระยะทาง 5.25 กม. ของ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BTS-W2 เริ่มซื้อขาย 25 พ.ย.53

ความคืบหน้าการติดตามทวงหนี้จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553

แบบรายงานผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 กันยายน 2553

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

เลื่อนวันประชุม และเปลี่ยนสถานที่ประชุม EGM 2/2553

เลื่อนวันประชุม เปลี่ยนสถานที่ประชุม EGM 2/2553 และแก้ไขรายละเอียดของหุ้นกู้ แปลงสภาพ

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

แจ้งวันหยุดประจำปี 2554

แบบรายงานการเพิ่มทุน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเิติม) (F53-4)

แก้ไขมติกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2553 เพื่อปรับเปลี่ยนลำดับวาระ EGM 2/2553 และเพิ่มเติมรายละเอียด

แก้ไขลำดับระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553

รายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ลดทุน, เพิ่มทุน, แก้บริคณห์, ออกหุ้นกู้, แก้ข้อบังคับ, เรียกประชุม EGM 2/2553

ความคืบหน้าการติดตามทวงหนี้จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 1 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2011

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : BTS

รายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5)

แจ้งผลการขายหุ้น

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F 24-1)

แต่งตั้งประธาน กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553