ห้องข่าว

ประจำปี

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 และ BTS-WC (F53-5)

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)

การจ่ายเงินปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานครั้งที่ 5 (ESOP) การลดทุน การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของบริษัทฯ

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2562

การเผยแพร่เอกสารสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวโน้มธุรกิจ (Targets and Capital Expenditures Guidance) ประจำปี 2562/63 ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 และ BTS-WC (F53-5)

แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

แจ้งการเข้าร่วมประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)

แจ้งการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 (F53-5)

แจ้งการไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BTS-W4)

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งแรก)

สรุปข้อสนเทศ BTS-W4

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BTS-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ธันวาคม 2561

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562