ห้องข่าว

ประจำปี

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 16 เมษายน 2564

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-WD (F53-5)

การเผยแพร่เอกสารสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวโน้มธุรกิจ (Targets and Capital Expenditures Guidance) ประจำปี 2564/65 ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W5 (F53-5)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563/64

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

แจ้งกรรมการลาออก การแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ และรักษาการประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

แจ้งการไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5)

21 มกราคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BTS-W5

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ BTS-W5

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) และการขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W5 (F53-5)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 (การใช้สิทธิครั้งที่ 4) (แก้ไขเพิ่มเติม)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 (การใช้สิทธิครั้งที่ 4)

แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564

การได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด ซึ่งทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการเข้าลงทุนโครงการหมอชิต คอมเพลกซ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563/64

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

แจ้งการเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์))

การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของบริษัทฯ

การได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด ซึ่งทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการเข้าลงทุนโครงการหมอชิต คอมเพลกซ์

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W5 (F53-5)