ห้องข่าว

ประจำปี

การได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด ซึ่งทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการเข้าลงทุนโครงการหมอชิต คอมเพลกซ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563/64

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

แจ้งการเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์))

การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของบริษัทฯ

การได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด ซึ่งทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการเข้าลงทุนโครงการหมอชิต คอมเพลกซ์

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W5 (F53-5)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แจ้งปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W5, BTS-WC และ BTS-WD (F53-5)

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แจ้งการเข้าลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน ภาคตะวันออก

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)

แจ้งความคืบหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

การจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขและเพิ่ม template)

การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)