ประจำปี


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

เอกสาร ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564