บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมเสวนา “การพัฒนา Sustainable Finance เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ”

กลับ

คุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ (3 ซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง “การพัฒนา Sustainable Finance เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ” ในงานสัมมนา “Towards the Sustainable Finance & Investment in Thailand” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมให้ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Green Bond, Social Bond และ Sustainability Bond) ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมมือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์ฯ