การประเมินประเด็นที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทบีทีเอส กำหนดกระบวนการประเมินสาระสำคัญตาม Sustainability Reporting Guidelines ของ GRI Standards โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทและการตอบสนองต่อประเด็นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ความสำคัญ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทบีทีเอส

กระบวนการกำหนดเนื้อหาในรายงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นตามหลักการสำคัญในการกำหนดเนื้อหา (Principles for Defining Report Content) ของ GRI Standards อันประกอบไปด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) และยังได้ดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลในรายงานฉบับนี้มีคุณภาพตามหลักการสำคัญในการกำหนดคุณภาพ (Principles for Defining Report Quality) อันได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย (Accuracy) ความสมดุลของผลการดำเนินงานทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (Balance) ความชัดเจนของข้อมูลและเข้าใจง่ายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Clarity) การมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้เพื่อแสดงถึงแนวโน้มของการดำเนินงานที่ผ่านมา (Comparability) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเนื้อหา (Reliability) และขอบเขตของเวลาในการรายงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Timeliness)

สำหรับกระบวนการและขั้นตอนที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสใช้ในการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้รวบรวมประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องการการดำเนินงานของบริษัทผ่านการทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญที่ได้นำเสนอในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559/60 และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวควบคู่ไปกับความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจขององค์กร แนวโน้มของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมไปถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

2. การจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสนำประเด็นที่ได้รับการระบุจากขั้นตอนที่ 1 มาประเมินและจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาแนวโน้ม ผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และความสำคัญ ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน และชุมชน เพื่อกลั่นกรองประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญซึ่งนำเสนอในรายงานฉบับนี้ และกำหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร

3. การตรวจสอบความถูกต้อง

กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ พร้อมทั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบ จากนั้นจึงได้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้จัดเตรียมช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น มุมมอง และข้อเสนอแนะที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทบีทีเอสจะนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาการจัดทำรายงานในปีต่อไป

ผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

หัวข้อ ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ประเด็นด้านความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI Standards ขอบเขตผลกระทบ
ภายในองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ❶ ความน่าเชื่อถือของการบริการ -
❷ การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การให้ข้อมูลสินค้าและบริการ
❸ จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ การกำบกับดูแลกิจการและจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริต การไม่เลือกปฏิบัติ
❹ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ❺ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
❻ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำ ของเสีย
ผลการดำเนินงานด้านสังคม ❼ การบริหารจัดการอุบัติเหตุและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
❽ สภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน การจ้างงาน  
❾ การพัฒนาบุคลากรและดึงดูดผู้มีความสามารถ การฝึกอบรมและการศึกษา การจ้างงาน
❿ การพัฒนาสังคมและชุมชน ชุมชนในท้องถิ่น