กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน

จากการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทบีทีเอสตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินธุรกิจต่างๆ ล้วนมีความซับซ้อน ซึ่งเป็นผลมาจากระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกลไกทางการตลาด รวมถึงความต้องการของผู้บริโภค และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ต้องการเห็นองค์กรแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2560/61 กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้ประกาศนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่ 4 กลุ่มธุรกิจได้นำไปปฏิบัติโดยอาศัยประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการดำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ไม่เพียงเพื่อสร้างผลตอบแทนด้านการลงทุนในระยะยาวเท่านั้น แต่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

สำหรับนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้วางกรอบแนวทางการดำเนินงานผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนขององค์กรไว้ ดังนี้

แนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์"

คือกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งผสานพลังและศักยภาพของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ลงตัว และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้นำแนวคิดนี้มาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม


ด้านเศรษฐกิจ

 • การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
 • การผสานพลังของกลุ่มธุรกิจเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
 • การส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • การบริหารจัดการการใชัพลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
 • การดำเนินนโยบายอนุรักษ์และลดการใช้ทรัพยากร และการบริหารจัดการของเสีย

ด้านสังคม

 • การบริหารจัดการด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัย
 • การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
 • การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
 • การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • การเคารพสิทธิและดำเนินการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
 • การรับฟังเสียงสะท้อนและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ภายใต้แนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์”

“ผสานพลังและศักยภาพของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มธุรกิจ ขยายการลงทุนและเติบโตในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูง โดยมีธุรกิจระบบขนส่งมวลชน เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก”

กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท โดยมุ่งผสานพลังและศักยภาพของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ (Synergy across Our Business) โดยมีธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทบีทีเอส และเป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการที่ลงตัว และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองตามแนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์”

ปัจจุบัน ระบบขนส่งมวลชนได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า นอกจากจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้นสู่ความเป็นสากลแล้ว ยังได้ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร และลดการใช้พลังงานในการสัญจรของประเทศในภาพรวมได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ระบบขนส่งมวลชนยังนับเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดแนวการขยายตัวของเมือง และเป็นตัวจักรสำคัญที่จะเชื่อมโยงเมืองชั้นนอกเข้าสู่ตัวเมืองชั้นใน โดยใช้เวลาในการเดินทางที่สั้นลง

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมกันสร้างรูปแบบของเมืองในอนาคต เพื่อวิถีชีวิตที่สมดุลย์และกลมกลืน การขยายตัวและการจัดระเบียบของเมืองจะช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับชุมชนเมือง และความเป็นระเบียบนี้เองจะช่วยเป็นปัจจัยรากฐานให้กับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทั้ง 4 ธุรกิจหลัก ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณา อสังหาริมทรัพย์ และบริการ ร่วมกันดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และครอบคลุมในทุกๆ ด้านตามความเหมาะสม ความชำนาญเฉพาะทาง และสอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภท มุ่งเน้นขยายการลงทุนและเติบโตในพื้นที่ที่แต่ละธุรกิจมีความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง โดยจะต้องยึดหลักการดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงสังคมและชุมชน และยึดมั่นในการรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการของกลุ่มบริษัทบีทีเอสที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยในปี 2560/61 กลุ่มบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย และได้อนุมัติให้มุ่งเน้นผลักดัน 6 เป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทบีทีเอส (Materiality Issues) ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้อย่างมีนัยสำคัญ


เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัย สุขภาพ และอาชีวอนามัยของทั้งพนักงานและผู้รับเหมา อีกทั้งยังมีส่วนในการดูแลสุขภาพและอนามัยของชุมชนในพื้นที่กลุ่มบริษัทดำเนินการอยู่ ได้แก่ พื้นที่ชุมนตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงชุมชนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการเพื่อสังคม เช่น โครงการคลินิกลอยฟ้า โครงการสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ

เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ช่วยส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่นในทุกพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำเนินโครงการ และมีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทางอ้อมผ่านการจ่ายภาษีแก่ภาครัฐ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสังคมที่แข็งแรงซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจในระดับประเทศ ผ่านโครงการเพื่อสังคมที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของชุมชน เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว

เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

ระบบขนส่งมวลชนนับเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดแนวการขยายตัวของเมือง และเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเชื่อมโยงเมืองชั้นนอกเข้าสู่ตัวเมืองชั้นใน กลุ่มบริษัทบีทีเอสเล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมกันสร้างรูปแบบของเมืองในอนาคต เพื่อวิถีชีวิตที่สมดุลย์และกลมกลืน การขยายตัวและการจัดระเบียบของเมืองจะช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับชุมชนเมือง และความเป็นระเบียบนี้เองจะช่วยเป็นปัจจัยรากฐานให้กับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้น

เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากความผันผวนของราคาพลังงานและข้อจำกัดของแหล่งพลังงาน ส่งผลให้ราคาพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงปัจจัยจากนโยบายระดับสากลตามข้อตกลงปารีสที่มีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรักษาการเพิ่มขึ้นของอณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส กลุ่มบริษัทบีทีเอส ในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักในการดำเนินธุรกิจ จึงมุ่งมั่นบริหารจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการช่วยลดการเกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม

เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจในกลุ่มบริษัทบีทีเอสด้วยความโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังผลักดันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสเชื่อมั่นว่าไม่มีใครหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งสามารถทำทุกอย่างได้เพียงลำพัง ดังที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้วยการผสานพลังศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการที่ลงตัว และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองตามแนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” นอกจากนี้ งมองหาพันธมิตรทางธุรกิจและเปิดโอกาสให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นร่วมต่อยอดความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน