ห้องข่าว

ประจำปี

งบการเงินรายปี 2009

ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยแปลงผลกำไรสำหรับปี สิ้นสุด 31 มีค 52

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

ลด/เพิ่มทุน, ซื้อ ส/ท, งดปันผล, ปป. กรรมการ, เรียก AGM

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (1)

แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

แจ้งข่าวผลการปฎิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการและคำสั่งศาล

การลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2009

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)

ชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงผลกำไรงวด 9 เดือน ไตรมาส 3/2552

ความคืบหน้าการติดตามทวงหนี้จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายงานเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่