ห้องข่าว

ประจำปี

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W5, BTS-WC และ BTS-WD (F53-5)

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แจ้งการเข้าลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน ภาคตะวันออก

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)

แจ้งความคืบหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

การจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขและเพิ่ม template)

การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

แจ้งการจัดทำและนำส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของบริษัทฯ

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2563

แจ้งการไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5)

การจ่ายเงินปันผลพิเศษ

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W5 และ BTS-WD (F53-5)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 (การใช้สิทธิครั้งแรก)

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

แจ้งความคืบหน้าการประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

แจ้งความคืบหน้าการประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

สรุปข้อสนเทศ BTS-W5

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BTS-W5 เริ่มซื้อขายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

แจ้งราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (BTS-WE)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2563