ห้องข่าว

ประจำปี

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 (การใช้สิทธิครั้งแรก)

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

แจ้งความคืบหน้าการประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

แจ้งความคืบหน้าการประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

สรุปข้อสนเทศ BTS-W5

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BTS-W5 เริ่มซื้อขายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

แจ้งราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (BTS-WE)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2563

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-WC (F53-5)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5)

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ธันวาคม 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 (F53-5)

แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

กรรมการลาออก

5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BTS-W4

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ BTS-W4

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) และการขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 และ BTS-WC (F53-5)