ห้องข่าว

ประจำปี

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2563

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-WC (F53-5)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5)

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ธันวาคม 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 (F53-5)

แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

กรรมการลาออก

5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BTS-W4

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ BTS-W4

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) และการขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 และ BTS-WC (F53-5)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 4) (แก้ไขเพิ่มเติม)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 4)

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 2 บริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แจ้งปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BTS-W4)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 และ BTS-WC (F53-5)

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ