ห้องข่าว

ประจำปี

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2562

การเผยแพร่เอกสารสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวโน้มธุรกิจ (Targets and Capital Expenditures Guidance) ประจำปี 2562/63 ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 และ BTS-WC (F53-5)

แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

แจ้งการเข้าร่วมประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)

แจ้งการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 (F53-5)

แจ้งการไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BTS-W4)

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งแรก)

สรุปข้อสนเทศ BTS-W4

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BTS-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ธันวาคม 2561

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

แจ้งการเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W3 (F53-5)

กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BTS-W4)

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 10 บริษัท

8 ตุลาคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BTS-W3