เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Investor Presentation August 2019

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน สิงหาคม 2562


ประจำปี

Quarterly Earnings Presentation


เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63