เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Investor Presentation October 2019

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน ตุลาคม 2562


ประจำปี
Quarterly Earnings Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63